My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว

จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้


การท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศไทย ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่น

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดและอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจึงนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก และยังมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆด้าน เช่น การเป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จึงต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

ในการดำเนินงานโครงการ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงกว้างและเชิงลึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ สถิติการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียนตอนใต้ จัดทำเป็นฐานข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมโต๊ะกลม ประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์ การประเมินเส้นทาง ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนและกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นเอกสาร รายงาน สื่อการเรียนรู้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://asean.psu.ac.th/tourism) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนตอนใต้

เอกสารเผยแพร่จากโครงการ

รายงานสรุปและประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว รายงานสรุปและประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รายงานสรุปผลการเสวนา เรื่อง Tourism in ASEAN: Opportunities for Collaboration รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์ รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้

รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา รายงานสรุปผลโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน รายงานสรุปผลโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้ สถานการณ์แรงงานต่างชาติในภาคการท่องเที่ยวทางทะเล: กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล การศึกษาทบทวนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพแรงงาน ภาคการท่องเที่ยวของกลุ่มสมาชิกอาเซียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

Brochure: Colorful Songkhla Brochure: เส้นทางที่ 1: สงขลาสู่เมืองมรดกโลก Brochure: เส้นทางที่ 2: สะเดาเปิดประตูสู่อาเซียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้

Brochure: เส้นทางที่ 1: สันหลังมังกร Brochure: เส้นทางที่ 2: อุทยานธรณีโลก Brochure: เส้นทางที่ 3: วังสายทอง

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้

Brochure: เบตง เมืองพหุวัฒนธรรม

ชุดที่ 1: นโยบายของภาครัฐเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุน

ตอนที่ 1: นโยบาย “รัฐ” เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

ตอนที่ 2: จุดเด่นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ที่ภาครัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ตอนที่ 3: “รัฐ”กับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

ตอนที่ 4: ความจริง..ตรงประเด็น กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

ตอนที่ 5: กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้..การท่องเที่ยวยั่งยืน


ชุดที่ 2: การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ

ตอนที่ 1: มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว..กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

ตอนที่ 2: ร่วมพลัง..เพื่อมาตรฐานการท่องเที่ยว

ตอนที่ 3: ของบ้าน..บ้าน ขึ้นห้าง

ตอนที่ 4: ตลาดล่าง..สู่..ตลาดบน

ตอนที่ 5: สร้าง “Brand” สร้าง “คน”


ชุดที่ 3: การพัฒนานวัตกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่และโลจิสติกส์

ตอนที่ 1: โลจิสติกส์..โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

ตอนที่ 2: จุดเด่นทางด้านโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ (ความหลากหลายทางวัฒนธรรม)

ตอนที่ 3: จุดเด่นทางด้านโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของ กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวทางกายภาพ)

ตอนที่ 4: นวัตกรรมโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว..เชื่อมโยงกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

ตอนที่ 5: นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว..เชื่อมโยงอาเซียนใต้


ชุดที่ 4: การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

ตอนที่ 1: Identity and Quality

ตอนที่ 2: ทำตลาด...มองแหล่ง

ตอนที่ 3: มองแหล่ง..มองตลาด

ตอนที่ 4: เที่ยวอะไร เที่ยวแบบไหน เที่ยวอย่างไร กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

ตอนที่ 5: ทำตลาดแบบไหน..ถูกใจอาเซียนใต้


ชุดที่ 5: การเชื่อมต่อกับอาเซียนใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ตอนที่ 1: พี่-น้อง คาบสมุทรมาลายู

ตอนที่ 2: คุณค่าของความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียว

ตอนที่ 3: วิถีอาหาร..วิถีชีวิต

ตอนที่ 4: รู้จัก IMT-GT

ตอนที่ 5: ความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวใน IMT-GT

Documentary


Short VDO Clip