My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Activities


โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้


 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน... 2018-01-11
 • ประชุมโต๊ะกลม เรื่องศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะ... 2018-04-04
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: ... 2018-06-26
 • การประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชานแดนใต้สู่อาเซียน: วิเ... 2018-08-27
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พิจารณายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวของก... 2018-09-06
 • ประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเ... 2018-12-18
 • ประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเ... 2018-12-21
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่... 2019-02-22
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวข... 2019-03-30
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมช... 2019-06-17
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่... 2019-06-25
 • ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังห... 2019-07-31
 • PSU ASEAN Youth Forum: “Advancing the Partnerships for the Sustainable Promotion of... 2019-09-02