My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


  • การจัดระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุน การพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทย ด้านการศึกษา 2017-06-01
    สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  • ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน 2015-09-30
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ