My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


บุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์

บุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา บุคลากรจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกียรติต้อนรับ และพานำชมบรรยากาศภายในศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ทั้งนี้ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขอขอบคุณ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมในครั้งนี้


Media