My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คณาจารย์ จากคณะ Social and Political Sciences มหาวิทยาลัย Sriwijaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์

คณาจารย์ จากคณะ Social and Political Sciences มหาวิทยาลัย Sriwijaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะ Social and Political Sciences มหาวิทยาลัย Sriwijaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์


Media