My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

วันนี้ (31 ก.ค. 62) ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความประทับใจแกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ได้รับรางวัล และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวห็เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงได้จัดโครงการ “ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน” ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดในรูปแบบคลิปวีดีโอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อีกทั้งเป็นสื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นได้มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในหลากหลายมุมมองเพื่อสร้างความประทับใจและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ มุ่งเน้นให้มาสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ที่สำคัญยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถและนำไปพัฒนาการผลิตสื่อต่อไป

มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 19 ชิ้นงาน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย Mr.Rendy Hadiputra Hadi รองกงสุลฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ นายกิตธนา สุบรรพวงศ์ กรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายปิยะศักดิ์ สุขแก้ว บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด นายบูคอรี อีซอ บล็อกเกอร์ เพจแวรุงไปไหน และนายอิมรอน เปาะมิง ประธานชมรมศิลปะถ่ายภาพ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากคุณภาพงานโดยคณะกรรมการและจากการโหวตผ่าน youtube

ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ประเภทคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที

• รางวัลรองชนะเลิศ คือ “เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า” โดย นายกฤษฎา ศรสำแดง นายภาณุวัฒน์ สุกหอม

• รางวัลชมเชย คือ “มนต์เสน่ห์สงขลา” โดย นายศีรชัช บัวเลิศ นางสาวสุดารัตน์ ดารายีสาฮอ

ประเภทสารคดีไม่จำกัดความยาว มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

• “Satun land of incredible stories” โดย นายฟัรฮาน จิเหม นายอันวา โสธามาต นายฟิตรี หมันวาหาบ นายอัฟฎ็อล หีมเห็ม นายอามนู อับดุลกะเดช นายภูมินทร์ กิจนิตย์ชีว์

• “AMAZING เมืองยี่งอ” โดย นายมะนาวี สาบูดิง นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี นางสาวมัลกริช จันทร์เพชร นางสาวกูนูรีซา พระพิทักษ์ นางสาวสีตียือแลรอ ลีแมง นางสาวอามลีนา อูมา

• “เที่ยวท่องล่องคลองท่ายาง” โดย นายวิโรจน์ รัตนะ

• “ยะลาอีกแล้ว” โดย นายรัมดร สอและ นางสาวกัสมา ยะสารึนายมูฮำหมัดอามีน ลีเด็ง นางสาวเจ๊ะฟาเดีย เจ๊ะอาแว

คลิปผลงานประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที

ประเภทสารคดี ไม่จำกัดเวลา


MediaMore Videos    More Pictures