My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรุ้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยมีนายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ Miss Jin Yilin รักษาการกงสุลสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนในสงขลา Mr. Samsu Rizal รักษาการกงสุลใหญ่สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียในจังหวัดสงขลา Mr. Gamma Arifian กงสุลเศรษฐกิจสาธารณรัฐอินโดนีเซียในจังหวัดสงขลา Mr. Nasir mat Isa กงสุล, สถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี และมีการปาฐกถา เรื่อง ชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์: ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งได้จัดสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานสัปดาห์อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทย เผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิชาการของนักวิจัยด้านอาเซียนศึกษา เพื่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นพหุวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จากนั้นเป็นการปาฐกถา เรื่อง ชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งได้จัดสัปดาห์อาเซียนระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีนิทรรศการอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การท่องเที่ยว เปิดให้ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายอาหารประจำชายอาเซียน เปิดให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าชมฟรี และการประชุมร่วมพิจารณายุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิล หาดใหญ่

พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ ได้รับการยกย่องในฐานะผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้ง "สมาคมอาเซียน" หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2510 เป็นผู้ริเริ่มให้มีการร่วมปักปันเขตแดนระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเพิ่งได้รับความเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคม ให้มีความชัดเจนโดยการเจรจาด้วยสันติวิธี เป็นความสำเร็จที่ได้รับการชมเชยจากนานาชาติ และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีวาระ 6 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2545MediaMore Videos    More Pictures