My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


การบรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์แรงงานและผู้อพยพย้ายถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดย นางสาวนาตยา เพชรรัตน์

การบรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์แรงงานและผู้อพยพย้ายถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา”

โดย นางสาวนาตยา เพชรัตน์
ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์)
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 – 19.00 น.
ณ ห้องบรรยาย L4 ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์


MediaMore Videos    More Pictures