My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


50 ปี อาเซียน กับ ทิศทางในอนาคต โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

50 ปี อาเซียน กับ ทิศทางในอนาคต โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560

พิธีเปิดและปาฐกถา ดร.ถนัด คอมันตร์ ครั้งที่ 3 "50 ปี อาเซียน กับ ทิศทางในอนาคต"

โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
ณ ห้อง BSc4 คณะวิทยาศาสตร์

Summary    ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติปาฐกถา หัวข้อ “50 ปี อาเซียน กับ ทิศทางในอนาคต” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ในงานสัปดาห์อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสการร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า เมื่อแรกมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี พันเอกถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย เป็นผู้นำในการก่อตั้ง เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ซึ่งก็คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ในปัจจุบัน ไม่มีใครคิดว่าการรวมกลุ่มดังกล่าวจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จนเวลาผ่านมา 50 ปี ASEAN กลายเป็นกลุ่มประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวรถจักรนำของความเจริญของโลก และรับความสนใจจากประชาคมโลก เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้า การบริการทางการแพทย์ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำคัญสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมจากยุโรป

    อดีตเลขาธิการอาเซียน ตั้งข้อสังเกตว่า ประชาคมอาเซียน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน และโดยผู้นำการก่อตั้งท่านเดียวกันคือ พันเอกถนัด คอมันตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ดูแลการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ ความสอดคล้องกันดังกล่าว อาจจะเป็นการมองการณ์ไกลของผู้นำสมัยนั้นที่ต้องการให้มีสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในพื้นที่ๆ ติดกับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนล่างที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในอนาคต เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงด้านวิชาการระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มอาเซียนตอนล่างเข้าด้วยกัน

    “ซึ่งหากข้อสังเกตดังกล่าวถูกต้อง ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องช่วยสร้างความปรารถนาของ พันเอกถนัด คอมันตร์ และรัฐบาลยุคนั้นให้เกิดเป็นความจริง โดยการมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการในภูมิภาคเพื่อการเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศอาเซียน” อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าว

MediaMore Videos    More Pictures