My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน โดย คุณวินัย ลู่วิโรจน์

โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการบรรยาย หัวข้อ “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน”
โดย คุณวินัย ลู่วิโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน
ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น.
ณ ห้องบรรยาย BSc2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

พิเศษสำหรับนักศึกษา
รับทรานสคริป
- ทักษะสังคม 2 ชั่วโมง
- พหุวัฒนธรรม 1 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th


MediaMore Videos    More Pictures