My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี

ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการบรรยาย หัวข้อ “ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน”
โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น.
ณ ห้องบรรยาย BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

พิเศษสำหรับนักศึกษา
รับทรานสคริป
- ทักษะสังคม 2 ชั่วโมง
- พหุวัฒนธรรม 1 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th


MediaMore Videos    More Pictures