My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


การจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาเซียน โดย ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ และคณะ

การจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาเซียน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “การจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาเซียน”
ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ห้องบรรยาย BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สนใจสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th

MediaMore Videos    More Pictures