My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ บรูไน-กัมพูชา โดย รศ.ปัญญา เทพสิงห์ และ ผศ. วันวิสาข์ ธรรมานนท์

เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ บรูไน-กัมพูชา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ บรูไน-กัมพูชา”
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LRC1
ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึก Transcript กิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้
• ด้านทักษะสังคม จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง
• ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 1 หน่วยชั่วโมง

สนใจสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th

MediaMore Videos    More Pictures