My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ โดย ผศ.ดร. ภมรี สุรเกียรติ และ อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ” ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย BSc3
ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึก Transcript กิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้
1.ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง
2.และทักษะวิชาการ จำนวน 1 หน่วยชั่วโมง

***ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งก่อนวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th


MediaMore Videos    More Pictures