My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Dr. Piti Srisangnam


PITI SRISANGNAM, PhD: ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

Faculty of Economics, Chulalongkorn University,
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phyathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel +662 218 6244 กด 1
Mobile +6681 444 3944
piti31@gmail.com, piti.s@chula.ac.th

เข้ารับการอบรม TRAINING PROGRAMME

Capacity Building Programme on Global and Regional Economic Cooperation Issues (GRECI)
Under Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
At Research and Information System for Developing Countries (RIS), Delhi, India 2010

Managing Regional and Global Governance (MRGG 2011) in Asia: “OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)”
Jointly developed and implemented by: the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), the German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bank Indonesia (BI), and DEFINIT, Jakarta and Jogjakarta, Indonesia 2011

Advance Workshop on ASEAN Studies Teaching for Lecturers
held in University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia on 24‐27 April 2012
by ASEAN University Network 2012

รางวัล และทุนการศึกษา AWARDS

Royal Thai Government Scholarships นักเรียนทุนรัฐบาลไทย 2004 – 2008

ตำแหน่งปัจจุบัน CURRENT POSITION

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Full-time Lecturer in Economics,
Faculty of Economics, Chulalongkorn University 2002 – present

ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Assistant Dean, Faculty of Economics, Chulalongkorn University 2012 – present

รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Deputy Director for Academic Affairs,
ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 2012 - present

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2012 - present

กรรมการประจำหลักสูตร Programme Committee,

Master of Arts in International Economics and Finance (MAIEF),
Chulalongkorn University 2009 – present

งานสอน TEACHING EXPERIENCE

งานสอนในระดับปริญญาตรี Bachelor in Economics Programme, Chulalongkorn University
Lecturer – “International Economics” 2002 – present
Lecturer – “Introduction to Microeconomics” 2002 – present
Lecturer – “Microeconomic Theory I” 2008 – present
Lecturer – “Mathematics for Economists I” 2010 – present
Lecturer – “International Economic Issues” 2012 – present
Lecturer – “Introduction to Macroeconomics” 2011 – present
งานสอนระดับปริญญาโท Master of Arts in International Economics and Finance Programme (MAIEF), Chulalongkorn University
Lecturer – “International Economics” 2008 – present
Lecturer – “Mathematics for Economists” 2009 – present
Teaching Assistant – to Professor Peter Lloyd in “International Trade” 2004 – 2007
Teaching Assistant – to Professor Peter Lloyd in “Special Topic in International Economics and Finance” 2008 – present
Teaching Assistant – to Professor Stephen Reynolds in “International Trade” 2008 – present

บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับหน่วยงานต่างๆ

        หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาการศึกษาแห่งชาติ, กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น า โขง (Mekong Institute: GMS Intergovernmental Organisation), สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies: AIMC), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
        รายการช่วยกันคิดกับวีระ ธีรภัทร และรายการรอบรู้อาเซียนออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11 NBT), รายการ One World สถานีโทรทัศน์ Nation Channel, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS), สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3, สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5, รายการคม ชัด ลึก สถานีโทรทัศน์ Nation Channel
        เครือกสิกรไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคาร UOB, ธนาคารธนชาต, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัทในเครือ SCG, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited)
        คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการออกแบบสถาปัตบยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
        บทความในคอลัมน์ รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ASEAN+

ประสบการณ์ทำงาน RELATED EXPERIENCE

Chulalongkorn University
Deputy Director for Academic Affairs,
Centre for European Studies, Chulalongkorn University 2010 - 2012

Master in Business Administration (MBA), Vongchavalitkul University
Lecturer – “Managerial Economics” 2010 – 2011
Doctoral Programme in Business Administration (DBA), Rattana Bundit University
Lecturer – “Managerial Economics and Financial Management” 2009 - 2010
Asian Property Development Public Company Limited
วิเคราะห์ สำรวจ รายงานดัชนีความพึงพอใจ (KPI) ของลูกค้าบริษัท 2008 - 2010
Rangsit University
Lecturer in Microeconomics 2001 – 2002

2000 ปริญญาตรี Economics Chulalongkorn University

2001 ปริญญาโท Arts in International Economics Chulalongkorn University

2008 ปริญญาเอก Philosophy (Economics) The University of Melbourne, Australia

ปิติ ศรีแสงนาม, (2012 [B.E.2555]). เปลี่ยนมุมคิด พิชิตอาเซียน: 50 เรื่องที่คนไทยต้องรู้ก่อนปี 2558. สุวัฒน์ ทองธนากุล (บรรณาธิการ). สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์.

ปิติ ศรีแสงนาม, (2013 [B.E.2556]). เปลี่ยนมุมคิด พิชิตอาเซียน เล่ม 2: เตรียมรับ ขยับรุก ทุกวัย ไทย- อาเซียน. สุวัฒน์ ทองธนากุล (บรรณาธิการ). สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์.

Sabhasri C.,Srisangnam P., and Thamanovanish N. 2013. ASEAN Financial Cooperation: Thailand Perspective. Workshop on Financial Evolution, Regulatory Reform and Cooperation in Asia, IDEAs, FEI & CSS, Seoul National University, 17-18 May, 2013, Seoul, Republic of Korea.

Chirathivat, S., and P. Srisangnam. 2013. The 2030 Architecture of Association of Southeast Asian Nations Free Trade Agreements. ADBI Working Paper 419. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

Chirathivat S., Masali A,. Srisangnam P. (2013) Unlocking North-Eastern Region of India: ASEAN Connectivity Perspective. India’s Look East Policy and the North-Eastern Region: Strengthening the Continental Route. Hosting Institution: The Indian Council of Social Science Research North Eastern Regional Centre, Shillong and The North Eastern Council, Shillong. 21-22 March 2013. Shillong. India

ปิติศรีแสงนาม (2013 [B.E.2556]). เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกรอบความตกลง TPP. อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กรอบการค้า เสรี. เครือกสิกร.

ชโยดม สรรพศรี และคณะ. 2012 [B.E.2555]). โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีของ ไทย และเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. เสนอต่อ กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Piti Srisangnam and Kaewta Samanjit. (2012) Innovation Policy and National Development in Thailand. Special Workshop Partnership between Southeast Asia and Korea “Knowledge Sharing for Development”. Hosting Instituion: University of Social Sciences and Humanities, Hanoi and Korean Studies Association of Southeast Asia (KoSASA). Organiser: Korea Development Institute and Korea Research Institute at University of New South Wales. 29 – 31 August 2012. Hanoi. Vietnam.

"สร้างโอกาส เปิดตลาดเมียนมา" โดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

10 เรื่องที่ต้องรู้ของ 50 ปีอาเซียน

เลิกแค้นเมียนมา -- ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา

อาระกัน-ยะไข่ ดินแดนแห่งพันธะสัญญาของชาวโรฮีนจา

"รู้ลึกรู้ทันเทรนด์ธุรกิจ เปิดรับ AEC" โดย ดร.ปิติ ศรีแสงนาม