My default image
×

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว

จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้


การท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่น

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดและอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปี ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจึงนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก และยังมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆด้าน เช่น การเป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจึงต้องมี การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

Brochure: Colorful Songkhla Brochure: เส้นทางที่ 1: สงขลา Brochure: เส้นทางที่ 2: สะเดา